jueves, 7 de mayo de 2015

Una aproximació a la sanitat catalana de 2015

Anualment, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat s'encarrega de coordinar i publicar l'Estadística de la despesa sanitària pública (Estadística del gasto sanitario público, EGSP), on es recull, a nivell de tot l'Estat i de manera homogènia, la totalitat de la despesa sanitària pública. L'EGSP utilitza com a input primari les xifres de despesa sanitària pública lliurades pels diferents governs de salut de les comunitats autònomes i la resta de despesa sanitària pública de l'Estat, formada per la despesa de les mutualitats de funcionaris, la sanitat responsabilitat del Govern central, la despesa sanitària de la Seguretat Social i la despesa sanitària de les corporacions locals.

La despesa sanitària responsabilitat de la Generalitat de Catalunya recull la despesa sanitària consolidada segons criteri de meritació realitzada per tots els organismes i entitats que formen l'Agrupació Salut en el marc dels pressupostos de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC95).

La despesa en salut de les corporacions locals (ajuntaments, diputacions i consells comarcals) es correspon amb les liquidacions pressupostàries de les entitats locals del grup 3.1, sanitat, segons la classificació funcional del pressupost de despeses. La informació la facilita anualment la Direcció General de l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

També es calcula el que representen a Catalunya la despesa sanitària de les mutualitats públiques de l'Estat (MUFACE, MUGEJU i ISFAS), les mútues patronals d'accidents de treball i malalties professionals i l'Institut Social de la Marina (ISM).

La despesa sanitària privada està formada per dos agents de despesa diferents: la despesa directa de les famílies, provinent de la Comptabilitat Regional d'Espanya, i la informació de la despesa en assegurances lligades a la salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Tot i que els indicadors que calibren la salut dels ciutadans situen Catalunya, des que es va iniciar la crisi, per sobre de la mitjana espanyola en temes com l'atenció de l'infart, l'ictus, el control d'infeccions i la cirurgia del càncer, el pressupost sanitari per càpita de la Generalitat no ha deixat de caure anualment des del 2011, i el 2014 serà el tercer pitjor d'Espanya.

El pressupost sanitari per càpita ha experimentat una evolució remarcable des de l’any 2003, quan era de 860,03 € per càpita. Aquesta xifra va anar pujant any rere any fins al 2010 quan va arribar al seu valor més alt, situant-se als 1.297,45 € per càpita. A partir de l’any 2010 s’inicia un pronunciat descens que troba el seu punt més baix a l’any 2013, al situar-se als 1090,49 € per càpita. La pujada experimentada en el 2014 i en els pressupostos 2015, té una certa trampa atès que s’aconsegueix per un doble efecte: d’una banda la disminució de la població amb dret a atenció sanitària a Catalunya (tots els empadronats) i de l’altre, l’assumpció de nous serveis (sanitat penitenciària) que tot i representar un  increment en el pressupost d’ingressos, representa també un augment de les despeses per el mateix valor, tenint en efecte nul, sobre els serveis prestats als ciutadans. El mateix es pot dir de la recuperació de les pagues extra i de  les recuperacions de les condicions dels interins. Tanmateix, a nivell estadístic, l’assignació per càpita aquest any 2015 serà de 1.120, 52 €, en la pràctica un valor molt similar a la de l’any 2006.

Hagués semblat prou coherent l’increment del pressupost de les polítiques de salut previstes per l’any 2015 per tal que la despesa per càpita en sanitat a Catalunya s’iguali amb la despesa de la resta de comunitats autònomes.

Però, sorprenentment, en la sanitat catalana les retallades han estat considerables i no uniformes. Això queda clar segons la informació feta pública pel portal de la transparència de la Generalitat. Segons les dades publicades el 2013 i el 2014, la congelació o reducció salarial dels empleats públics i del sector en general contrasten amb els increments de sous de set gerents d’hospitals o empreses del sector públic sanitari. Per contra, només dos directius s’han rebaixat el salari. I tot això un any en què, segons els pressupostos del 2014, el sou màxim per als alts càrrecs havia d’equivaler com a màxim al d’un conseller. Fins a 9 dels 17 directius que incompleixen aquest topall treballen en l’àmbit de la sanitat.

El pressupost en salut als comptes del 2014 registrava una retallada de 554 milions respecte a la partida en aquest àmbit del 2012 -el 2013 no es van aprovar pressupostos i es van prorrogar els anteriors-. Aquesta disminució del crèdit disponible, però, no ha impedit que alguns alts càrrecs de centres sanitaris inflessin les seves nòmines. Qui se l’ha augmentat més ha sigut el director general del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM): un 19,3%, fins als 95.718 euros bruts anuals.

Més enllà dels increments salarials aprovats aquest 2014, els alts càrrecs podran incrementar encara més els seus sous el 2015, segons els nous pressupostos. Aquest apartat modifica la llei de l’Institut Català de la Salut (ICS) i habilita els directius públics del sector a treballar en dos o més centres “si ho aconsella l’impuls i l’execució de projectes estratègics o de gestió compartida”. Els alts càrrecs que ho facin, segons fixen els mateixos pressupostos, podran veure incrementat el seu salari un 30%. En tot cas, els comptes del 2015 habiliten els centres concertats perquè tornin a pagar totes les nòmines als seus empleats, equiparant-los als treballadors directament contractats per la Generalitat.

Amb aquest escenari, hagués estat prou assenyat que als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2015, en el que aplica al Departament de Salut, s’hagués deixat sense efecte l’increment retributiu dels alts càrrecs de la sanitat pública catalana.

Ans al contrari, d’ençà l’esclat de la crisi financera a l’Europa occidental, s’ha accelerat a casa nostra la dinàmica de retallades en els serveis públics que, entre altres, ha comportat una dramàtica reducció de recursos pressupostaris a la sanitat catalana, però que ha deixat de banda el referit ajust salarial dels alts càrrecs.

Segons les últimes dades de la Conselleria de Salut, a l'estiu del 2014, 176.908 catalans estaven en llista d'espera per ser operats, xifra superior dels 153.916 que hi havia el 2010, abans que el Govern de la Generalitat fes anar les tisores. En quatre anys, el pressupost del Servei Català de la Salut s'ha retallat un 14% (més de 1.000 milions d'euros) i, com a resultat els hospitals han reduït personal, retallat salaris, precaritzat condicions laborals i tancat plantes d'hospitals (1.000 llits entre el 2010 i el 2013).

Amb els professionals i els pacients en peu de guerra, el sector de la salut està vivint un dels períodes més convulsos. A les protestes pel col·lapse de les urgències als grans hospitals (a Vall d'Hebron la denúncia pública de la situació va suposar la destitució del cap del servei), s'hi van sumar els motins dels pacients ingressats a Bellvitge pel tancament durant els mesos estivals de fins a 2.091 llits a tot Catalunya. Les derivacions sistemàtiques de malalts en hospitals de la xarxa pública però de titularitat privada per reduir llistes d'espera, la unificació dels centres sanitaris públics de Lleida en un nou consorci i el projecte de venda de dades sanitàries anònimes indignen encara més sanitaris i pacients.

En aquest escenari, l'aplaçament de les aportacions de recursos destinats als equipaments sanitaris, tan de reforma com de millora, deriva en un negatiu impacte sobre la qualitat assistencial i el benestar sanitari dels catalans, que semblaria lògic haver posat fil a l’agulla, amb caràcter d’urgència, per tal d’emprendre les obres de reforma i millora per garantir la salubritat e higiene d’aquests equipaments.

viernes, 7 de noviembre de 2014

¿La economía colaborativa es socialmente solidaria?

A lo largo del siglo XX, la Economía Colaborativa, en su forma digital, está irrumpiendo con fuerza en nuestras vidas.

El término Economía Colaborativa se está utilizando desde principios de 2012 y cubre una amplia variedad de temas, modelos económicos y formas de negocio. El punto en común a todas estas iniciativas, el punto de partida para la definición de la Economía Colaborativa es el concepto anglosajón del P2P (“peer to peer”).

Las redes “de igual a igual”  son un sistema de comunicación por internet que no tiene ni clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y como servidores de otros nodos de la red, en el que los datos o los metadatos se transfieren a través de una red dinámica. Esta tecnología permite el intercambio de ficheros, datos e información sin la necesidad de una jerarquización de medios ni de agentes intervinientes en la red o sistema, atribuyendo a todos las partes implicadas el mismo papel y el mismo protagonismo.

La Economía Colaborativa reúne iniciativas de préstamo, arrendamiento, donación, permuta o venta de bienes y servicios entre las personas, compartir el viaje para el intercambio de material entre los vecinos, etcétera. Pero muchos otros aspectos de la Economía Colaborativa crecen aguas arriba de la fase de consumo, siempre en el principio del intercambio de igual a igual. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los proyectos de micromecenazgo, la producción contributiva (que es una extensión, a la esfera material y tangible, de los métodos de producción practicados en la esfera contributiva e inmaterial de la creación de software libre) o la producción y el intercambio de conocimiento en escenarios de democracia abierta.

Estos sistemas se han desarrollado gracias a las herramientas digitales: prácticas existentes desde siempre (servicios de préstamo e intercambio de objetos) a través de la familia o entorno y que ahora se extienden a un círculo mucho más amplio. Las plataformas tecnológicas facilitan el contacto con desconocidos, dándonos el nivel necesario de confianza en el intercambio, a través de sistemas de reputación cada vez más sofisticados. Este escenario nos ofrece pasaje interacciones en una escala sin precedentes hasta ahora hace que las plataformas realmente eficientes para todo el desarrollo de este tipo de comercio.

Independientemente de que podamos cuestionar que la Economía Colaborativa reúna en un mismo escenario diversos actores, lo incuestionable es la implicación de cuantías ingentes de recursos en una estructura de capital de lo más clásica, que contribuye a dar valor a la propiedad compartida. Modelos de creación y distribución de valor que, siendo muy diferentes, incluso divergentes, son un desarrollo común de comercio dinámico de igual a igual.

Por otra parte, la Economía Colaborativa, siendo un conjunto de herramientas, prácticas o formas, puede conllevar cosas buenas y malas. Por tanto, la forma de modelo económico o la legalidad del mismo es, definitivamente, más un criterio de oportunidad que de determinación de si un proyecto o una empresa tienen un impacto social positivo o no.

Pero creo que debemos ir más allá en la reflexión sobre los criterios para definir el carácter de solidaridad social de este tipo de modelo económico. Creo igualmente que hay que insistir en valores tales como la apertura, la transparencia y el impacto social, por ser éstos los verdaderos motores del desarrollo de iniciativas de colaboración.

Así, se asocian prácticas de Economía Colaborativa con los valores compartidos relacionados con la Economía Social y el movimiento de los bienes comunes. Mediante la mezcla de estos ingredientes, podemos conseguir pequeños “milagros” en la creación de riqueza compartida. Wikipedia es un buen ejemplo de ello.

jueves, 24 de julio de 2014

El papel de los economistas en la Política.

El papel de los economistas en la sociedad se relaciona con su capacidad para explicar y predecir. Pero el error es creerse que uno ya lo sabe todo. Los críticos de Leontief (inventor de la econometría), que argumentan el análisis insuficiente de los hechos, son cada vez más numerosos. Y esto debería alertarnos: cuidado con las categorías estadísticas falsas, los modelos basados en supuestos no justificados por los hechos, en afirmaciones categóricas fundamentadas únicamente en datos cuantitativos...

Las relaciones entre los economistas y políticos son delicadas, ya que la política se utiliza para manejar a los hombres, tanto en cuanto usuarios e integrantes de “lo público”.

Aquellos que tienen el conocimiento en un tema, a menudo son reacios a dejar que los políticos gestionen sobre temas que no conocen con suficiente profundidad. Y aquellos que tienen que hacer política, a menudo son reacios a dejar que los que tienen el conocimiento de determinados aspectos de la realidad social intervengan en los procesos de decisión, por temor a que contradigan su “modus operandi”.

Ante este escenario… ¿cuál es su papel de los economistas en la formulación de políticas? ¿Qué conflictos y qué frustraciones que encuentran los economistas en el ejercicio de su profesión? ¿Qué presiones hay sobre ellos en ese ejercicio? ¿Cómo definen los economistas los problemas ante los que se encuentran para ese ejercicio profesional? ¿Qué efectos tienen sus consejos y/o decisiones en la política? ¿Qué tipo de relaciones se forman entre los intelectuales (no solo los economistas) y los líderes políticos?

Los cambios siempre son dolorosos. En el ejercicio de su profesión, un investigador en ciencias sociales está necesariamente involucrado personalmente con estos cambios. Por lo tanto, es normal que la ideología de cada investigador influya en su visión de la sociedad y de las soluciones que plantea ante los problemas de la misma. En un debate sobre el papel de los economistas, debemos tener en cuenta el “color” ideológico del economista. El pluralismo ideológico es un factor de progreso, ya que obliga a contrastar cualquier teoría que, si es compatible con los preceptos de funcionamiento de las variables macro y microeconómicas, es políticamente defendible. Para el economista, la clave está en ayudar a las personas a administrar mejor sus propios asuntos.

¿En qué errores suele “caer” el economista? En esencia explicar mal los cambios actuales en la sociedad, el error al examinar y analizar el comportamiento de los individuos como partes integrantes de esferas económicas y sociales más amplias. No aportar nuevas soluciones, no avanzando en actitudes y no contrarrestando el proceso natural de tendencia a la concentración de poder de los individuos en las organizaciones, cayendo en el enorme peligro de la burocratización que amenaza las sociedades actuales.

Esta situación nos lleva ineludiblemente a plantearnos la pregunta de sobre qué base establecer las relaciones entre economistas y políticos hoy.

El político se reafirma en la de que él sabe más acerca de la sociedad y las personas, por los años de lucha política en el terreno, que el técnico sociológico, el economista. En estas condiciones, ¿por qué habría que darle más margen para su trabajo?

Los economistas se resisten a estudiar la diversidad, prefiriendo aplicar sus conocimientos a nivel agregado, lo que les profiere cierta dificultad para entender el significado de las innovaciones y “encajarlos” con los principales acontecimientos del siglo pasado o por venir. Esta resistencia les representa una fuente de conflicto con las necesidades de los políticos, necesitados de un buen conocimiento de la diversidad y un mejor entendimiento del futuro.

En este contexto, el papel de los economistas y sus “servicios” es difícil: podemos pasar de una "consulta-información" a una "consulta-negociación" entre economista y político.

Los economistas has de intervenir para crear conciencia de los problemas y análisis de los mismos, pero no con un consejo genérico, sino con respuestas concretas y de aplicación real. Para ayudar y colaborar “mano a mano” con el político en la toma de decisiones, sin pretender desplazar la visión humanista por una técnica y economicista, que ha de limitarse a ser complementaria, decisivamente, de la primera.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Los impulsos de la creatividad

Parece que una de las salidas más rápidas a la generalizada situación de desocupación actual puede ser la autoocupación o autoempleo.

Juega, en este escenario, un papel muy importante la creatividad del nuevo empresario.

Existen numerosos rasgos característicos de una cultura empresarial.

Pero la premura y el servilismo a la brevedad me obligan a seleccionar de entre ellos los que, aparentemente, pertenecen a una misma realidad: por un lado, el conformismo, la estabilidad y la planificación; y, por otro, y ligados a los primeros, la originalidad, la innovación y la adaptación permanente.

Lo que tienen en común estas tres parejas es estar basadas en el eje cambio/no cambio, ya que el movimiento, como algo fundamental, supone un criterio básico de distinción.

Sin embargo, las tres parejas no son exactamente equivalentes.

La pareja más radical la forman estabilidad e innovación, porque, efectivamente, son términos cercanos a los de cambio y no cambio: innovar, es, sin duda, cambiar, y estabilidad significa necesariamente la negación de todo futuro cambio.

Pero hay que tener en cuenta que los términos están tomados aquí en un sentido valorativo, casi ético. Una empresa estable, en ese sentido, es una empresa que se contenta con lo que ha conseguido. Una empresa innovadora es aquella que está continuamente cambiando de manera racional. Como se sabe, la innovación en algunos momentos se convierte en una condición de supervivencia y, por esta misma razón, debería entenderse como una actitud paradójicamente permanente y no como la actuación de una época de especial dificultad.

Si se pasa a otra pareja, la de conformismo/creatividad, se entra en un aspecto más interiorizado.

El vocablo "conformismo" alude a una situación que evidencia la falta de unas metas claras. Creatividad, por su lado, es algo más que innovación, ya que el sentido de ésta no es necesariamente creativo. De hecho, la mayoría de las innovaciones son aceptadas, es decir, suponen una aceptación del cambio que han realizado otros. Creatividad, por su parte, envuelve la idea de que la innovación es propia.

La creatividad es uno de los rasgos que mejor definen el estilo de empresa. Detrás de empresas creativas hay una secuencia de imitadores. La creatividad es, en cierto modo, consustancial a la empresa y está en su misma esencia, ya que emprender significa, en principio, acometer algo que se presenta como nuevo, al menos en algún aspecto. Es cierto que en un panorama económico hay empresas, por así decir, repetitivas, pero una de las condiciones de la supervivencia y de la rentabilidad, es precisamente, distinguirse.

La tercera pareja opone planificación a adaptación permanente, pero lo que sucede es que el término planificación cargado, en estos momentos, de un contenido casi peyorativo, ya que recuerda un tipo de economía (la planificada) opuesta a la economía de mercado y objeto de un clamoroso fracaso en todos los países donde se ha llevado a cabo.

Del juego cruzado de esas tres parejas se deduce que la empresa ha de hacer el esfuerzo de aglutinar todas las anteriores tendencias, bajo el término de la "creatividad".

viernes, 1 de febrero de 2013

La ética del poder

El afán de poder del individuo no suele ser mal visto, es más, acostumbra a ser bien acogido.

El autócrata efectivo no emplea más que escasos ingredientes de todo el abanico de posibilidades. Hace uso de los que le garantizan una instrumentación provechosa y la continuidad de su impulso de mandar.

Esta mezcla de poder varia en cada persona.

El poder es su mecanismo básico para abrirse paso en el mundo y generalmente muestra una acusada tendencia a racionalizarlo en función de su utilidad social y necesidad moral. Para el autócrata el poder es al mundo social lo que la gravedad al mundo físico. Es una necesidad social, es la materia de la que extrae el individuo su amor por el orden. Sin el ejercicio del poder, la organización no podría ni establecerse ni mantenerse. Dentro de cualquier tipo de organización, el empleo del poder protege contra la anarquía. Su uso es la responsabilidad más importante del autócrata.

Por añadidura, el autócrata comprende que el poder es la fuente del éxito o la causa del fracaso, y debe por tanto ser tratado con esmero y respeto. No es necesario que posea una intuición mística del ansia de poder, pero es probable que deposite una confianza ilimitada en él. Es una muleta emocional que le ayuda en su cojera cuando otros caerían impotentes al suelo. Para satisfacer las necesidades reales de su responsabilidad administrativa, el ejecutivo debe objetivar el afán de poder, es decir, servir a las necesidades realistas de su organización. Si el poder se utiliza para alcanzar metas realistas, la ulterior adquisición del poder se convierte en una función o habilidad del ejecutivo. Aunque la adquisición del poder puede ser legítima por sí misma el poder puede, no obstante, corromper a la persona que pugne por alcanzarlo, y ésta hará bien en protegerse contra este posible mal.

El poder autocrático tiene un aspecto arbitrario, y es la capacidad del ejecutivo para modificar a su antojo la conducta de otros y al mismo tiempo resistirse a modificar la suya si ello se opone a sus deseos. Esto se consigue a fuerza de talento. El tratar con ejecutivos autocráticos enseña a percatarse bien de la diferencia entre la autoridad y el poder. La autoridad se considera como el derecho reconocido de usar el poder, pero no es propiamente el poder. Un ejecutivo puede tener poder sobre otros y carecer de autoridad para hacer uso del mismo. O quizá le falte poder para emplear la autoridad de que disfruta.

Gran parte del poder deriva de conocimientos superiores, aptitud para decidir y mandar, o de una personalidad magnética.

Considérese al presidente de una gran sociedad anónima. Su voz resonante y contagioso entusiasmo atrae la atención inmediata. Donde quiera que vaya domina su medio ambiente. A este hombre se le dio inicialmente la autoridad orgánica que ahora detenta porque ha adquirido un amplio grado de poder personal. Debido a que su habilidad para controlar a los demás excede a la normalmente atribuida a su posición, su poder excede a su autoridad.

Considérese ahora por contraste, al ejecutivo que da una orden que no se lleva a cabo. Su poder es inferior a su autoridad. El subordinado, por su desobediencia, está acrecentando su propio poder a expensas de su superior.

El autócrata aspira a un poder superior al de su autoridad. El burócrata, no, por supuesto. El mando es una necesidad apremiante del autócrata. Contrariamente al burócrata, pocas veces se pregunta si su poder está basado en la autoridad. Es el secreto de su éxito, pero algunas veces también la base de su fracaso. Puede cometer el error de extender su poder tan lejos de los linderos de su autoridad, que se haga vulnerable.

Por esta causa, el autócrata puede dirigir sus esfuerzos a lograr dos cosas.

La primera, persuadir a los grupos que delegan la autoridad, como los consejos de Administración, para que le otorguen una autoridad adicional con el fin de respaldar el poder que ya ha adquirido.

La segunda es eliminar a los elementos que no puede controlar pese a sus dotes de poder.

La fuerza es usada raramente, porque no siempre resulta eficaz. La fuerza equivale a traducir el poder del ejecutivo en la forma de acción más extrema y puede constituir una demostración de mengua, abuso de poder. El ejecutivo que despide a un subordinado porque no cumple una orden está empleando la fuerza, pero la acción se produce debido a la autoridad.

La auténtica esencia del poder autocrático es la facultad de previsión. El individuo cuyas órdenes son obedecidas posee poder. Si, durante un período dado de tiempo, aquellas son siempre obedecidas, las consecuencias de una orden futura pueden pronosticarse con verosimilitud. Cuando hay que recurrir a la fuerza, los resultados dejan de ser previsibles. La sustitución del hombre despedido no indica necesariamente que la orden será llevada a cabo, la ejecución muy bien puede retrasarse, el sustituto puede marcharse por solidaridad con el sustituido. Esta es la razón de porqué la fuerza raramente acrecienta el poder, sino que lo disminuye sin razonarlo.

El afán de poder no debe basarse en una situación social, pues la situación social no significa poder. La situación social, el status, designa una posición relativa, un rango o situación que el individuo ostenta en una organización.

El autócrata puede utilizar los símbolos de su situación social para poner de manifiesto que es importante y poderoso. Sin embargo, el poder que suele ir ligado a la situación social es en realidad una característica de la posición. El status puede simbolizar el poder, pero no puede sustituirlo.

La popularidad tampoco es poder. Puede ser a veces, consecuencia de éste, pero raramente su existencia llevará implícita la del segundo.

En resumen, la autoridad, la posición social, y la popularidad carecen de significación para el individuo si no están en relación con el apoyo inmediato del poder y la definitiva sensación de la fuerza. Y cualquiera que sea la autoridad, la situación social y el prestigio, el autócrata está bien pertrechado de habilidad para controlar a los demás a los que son capaces de retener y disfrutar de estos importantes atributos. De ahí, su afán por el mando.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Gestión del mercado de trabajo

Estamos en período electoral.

Hoy es día de huelga general.

La efervescencia política en estos días es máxima.

La situación laboral, entendida como causa o como consecuencia, es centro de atención de la mayor parte de debates políticos.

En España una grave situación en la relación de los jóvenes con la actividad productiva que se manifiesta no sólo en la elevadísima tasa de paro en este sector de la población, sino también en una baja tasa de actividad, acompañada por una cada vez más significativa “exportación” de mano de obra joven y cualificada hacia zonas con mayores niveles de ocupación, esencialmente el norte de Europa, aunque sin obviar el papel de Latinoamérica.

No creo que sea exagerado afirmar que la experiencia del desempleo juvenil tendrá efectos definitivos en las posibilidades de inserción en las actividades productivas del grueso de los miembros de las actuales generaciones de jóvenes, configurando necesariamente un complicado escenario del mercado laboral a futuro.

Aunque es cierto que existen problemas de desempleo juvenil en la mayoría de los países industrializados, la dimensión del problema en España no admite un tratamiento en términos comparables a los de otros países, ni es posible reducir sus causas a los esquemas de análisis convencionales empleados para otros países.

La gravedad del desempleo juvenil en España está en relación con la masividad a la mayoría de los tramos de edad y permanencia que ha alcanzado el desequilibrio del mercado de trabajo. De esta forma, aunque pueden existir aspectos sectoriales importantes, no es conveniente analizar la contratación y los salarios de los jóvenes prescindiendo del contexto global del mercado de trabajo.

Una visión sectorializada del desempleo juvenil que deje de lado las causas del desequilibrio global del mercado de trabajo puede conducir a la adopción de medidas que no resuelvan el problema de fondo y que contribuyan a profundizar la discriminación a futuro de los hoy jóvenes en el mercado laboral.

Es cierto que existen componentes demográficos, generacionales, educativos y sociológicos que contribuyen significativamente a agravar la situación de precariedad de los jóvenes en relación con la actividad productiva, sin embargo, el problema del desempleo de los jóvenes debe ser enfocado prioritariamente como reflejo de los problemas estructurales del mercado laboral español. Y ello en una doble aceptación: por un lado es el resultado de un profundo desajuste entre los desarrollos institucionales y las necesidades de un funcionamiento eficiente del mercado que, junto a otros factores, ha dañado sensiblemente a la capacidad de la economía española para mantener y crear puestos de trabajo; y por otro lado, porque los costes de este desequilibrio no han repercutido de forma homogénea sobre el conjunto de los asalariados. Mientras los asalariados que han logrado mantener su puesto de trabajo apenas se han visto afectados por esta situación, la mayor parte del coste ha recaído sobre los asalariados que han perdido su puesto de trabajo o se han visto abocados a una jubilación prematura, sobre las mujeres, uno de los eslabones débiles de la cadena y, finalmente, sobre los jóvenes.

Por esas razones, considero imprescindible una reforma flexibilizadora del mercado de trabajo como el aspecto fundamental de la política de empleo, sin que con ello se pretenda negar la conveniencia o eficacia de otras medidas de carácter sectorial.

La necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo aparece como una constante prácticamente universal en la totalidad de las recomendaciones de política económica formuladas por los organismos internacionales y en las políticas de empleo diseñadas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados, tanto de la zona euro como al otro lado del Pacífico. Aunque el contenido y los procedimientos pueden variar sustancialmente de unos casos a otros, la generalidad de este planteamiento surge de unos sólidos indicios de evidencia empírica favorable a una rigidez excesiva de los marcos institucionales de los mercados de trabajo y paralelamente de una evolución reciente en el campo del pensamiento económico que tiende a atribuir un alto grado de responsabilidad a la relativa flexibilidad de los mercados laborales en el funcionamiento macroeconómico en los diferentes países.

Sin duda el origen de todos los planteamientos actuales sobre la necesidad de flexibilización del mercado de trabajo se encuentra en la incidencia de esta cuestión sobre el funcionamiento agregado de la economía. La demanda de flexibilidad surge como una exigencia del ajuste macroeconómico y como un instrumento de política económica para hacer frente a las situaciones de desempleo masivo.

Este es el enfoque que ha dominado en las recomendaciones de los organismos internacionales y que ha sido enfatizado en la literatura sobre la crisis económica.

Desde esta perspectiva la regulación del mercado de trabajo ha conducido a un desequilibrio masivo y permanente que no puede ser combatido en mejorar sustancialmente su funcionamiento. Desde este planteamiento, el más conocido y popularizado, el aspecto prioritario de la flexibilización del mercado de trabajo es hacer que el sistema de remuneraciones sea el adecuado para un crecimiento equilibrado y que la regulación del mercado de trabajo tenga en cuenta la situación de desequilibrio existente. Por ello, desde esta perspectiva el acento se pone en moderar el crecimiento de los salarios, superar las fórmulas rígidas de indicación y reducir los costes laborales no salariales. Aunque la importancia de la prolongación de la recesión y los escasos efectos de las políticas económicas contractivas han reforzado la necesidad de flexibilización como requisito del ajuste macroeconómico, esta necesidad se plantea también desde otros vértices que han recibido menos atención pero que no son menos significativos e importantes.

Conforme se ha ido profundizando en el debate sobre la flexibilidad del mercado de trabajo el enfoque se ha ido desplazando progresivamente desde el ángulo de funcionamiento macroeconómico a las exigencias del ajuste microeconómico.

El funcionamiento flexible del mercado aparece como un requisito no sólo para evitar o reducir los desequilibrios agregados, sino para facilitar la adaptación de empresas y sectores a los estímulos de la nueva relación de precios relativos, a los cambios en la tecnología disponible y en la propia organización industrial.

Las exigencias de ajuste microeconómico, no afectan exclusivamente a la movilidad del empleo, en su aceptación puramente cuantitativa: ajuste de plantillas, movilidad geográfica o tiempo de trabajo, sino que requieren una mayor flexibilidad funcional de la mano de obra que facilite el reciclaje desde las ocupaciones en decadencia hacia las ocupaciones en expansión. Especialmente, el cambio técnico es una poderosa fuerza impulsora de ajustes internos en el mercado de trabajo, para los que resulta muy importante la flexibilidad funcional: el cambio técnico requiere un ajuste gradual de la fuerza de trabajo existente y, a la vez, suministra nuevas oportunidades de empleos más cualificados y con mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, existen importantes obstáculos que se oponen a estas transformaciones como son las estructuras ocupacionales rígidas, la baja competencia entre trabajadores que limita su movilidad, y las prácticas inflexibles de las direcciones de personal.

Algunos de estos obstáculos pueden ser superados desde el interior de las relaciones laborales a través de procesos de negociación y concentración, pero para superar otros son necesarios cambios que van más allá de los límites de las empresas. Por un lado, el sistema educativo y de formación profesional es una pieza fundamental para el reciclaje de la mano de obra, pero, por otro lado, si la aplicación de las nuevas tecnologías continua incrementando los requisitos de cualificación que sólo se pueden obtener en el puesto de trabajo, es necesario modificar el sistema actual de financiación de esa cualificación. Para evitar barreras a la incorporación del progreso técnico es necesario reducir los costes que para la empresa supone la inversión en capital humano mediante sistemas adecuados de ayudas y estímulos.

Es necesario subrayar que desde esta perspectiva la exigencia de flexibilidad es más profunda que la que se deriva exclusivamente de la necesidad del ajuste macroeconómico, pues está vinculada a los cambios en profundidad que se están produciendo en el sistema hasta ahora vigente, de organización industrial. Existen unos factores, derivados tanto de la aplicación de nuevas tecnologías como de la estructura cambiante de los mercados y de competencia que promueve una organización más flexible de las máquinas y del trabajo. Según ello, el sistema de producción en gran escala a través de la gran empresa, que ha condicionado el modelo actual de relaciones laborales y de acción sindical, estaría dando paso a un nuevo modelo de "especialización flexible" de empresas de menor dimensión que permiten prácticas más flexibles en lo relativo a la innovación y a la definición de los empleos y de las calificaciones.

Las motivaciones aducidas hasta ahora en las demandas de flexibilidad del mercado de trabajo: mejor funcionamiento macroeconómico, ajuste microeconómico y adaptación a los cambios tecnológicos y en la organización industrial, se basan en la eficacia económica.

Sin embargo también existen razones basadas en la equidad para adoptar una actitud positiva en favor de una mayor flexibilidad de los mercados de trabajo, aunque ello no implica negar la existencia de conflictos entre equidad y eficiencia.

Como he dicho antes, un reforzamiento de la legislación protectora del empleo puede dar lugar a una intensificación del empleo oculto e ilegal, aumentando el número de personas con poca o nula protección. En este sentido es necesario señalar que resolver los problemas de la rigidez del mercado de trabajo por la vía falsa y equivocada de la tolerancia a la economía oculta y sumergida comporta graves problemas, no sólo de ineficiencia, sino también de injusticia, al favorecer la segmentación y discriminación en el mercado de trabajo y al vaciar progresivamente de contenido a toda la legislación social.

Así pues, creo que la flexibilización es una exigencia de ajuste más eficiente y también más justo al favorecer unos niveles de protección más amplios y más homogéneos.

viernes, 21 de septiembre de 2012

Gestión equilibrada de las universidades privadas

Las universidades privadas están bajo presión, y con razón, para mejorar su rendimiento. Esto se debe a que sólo una pequeña cantidad está funcionando razonablemente bien.

Teniendo en cuenta las instalaciones de infraestructura, las calidades docentes, baja relación profesor-alumno, el escaso o mal uso de la tecnología informática tanto en la enseñanza como en la gestión, la escasa investigación y la deficiente automatización de las bibliotecas y otros servicios de apoyo esenciales, hay mucho que desear desde estas universidades no rentables. Además, en algunos casos, incluso hay denuncias de mala práxis.
Urge adoptar medidas correctoras para revertir esta situación.
Los principales interesados (el gobierno de las propias universidades, plasmado en los patronatos de sus fundaciones, los fundadores y, a veces, propietarios reales de las estructuras de la propia universidad e incluso los propios gestores universitarios) han de  intentar conjuntamente institucionalizar un sistema que les permita hacer lo que se supone que deben hacer para satisfacer las expectativas de la sociedad.
La sociedad espera que las universidades privadas impartan una educación de calidad, socialmente relevante, produciendo mano de obra altamente calificada, en todos los aspectos (técnico-científicos y personales) a un coste razonable.
El buen gobierno y mejores prácticas de gestión son un requisito previo para el aseguramiento de esa calidad esperada. Las buenas prácticas de gestión son imprescindibles, y no únicamente en visión de conjunto, sino también a nivel micro, llevando la excelencia a todos y cada uno de los procesos y tareas de que se configura el conjunto de la universidad, no únicamente de los procesos docentes, sino haciendo extensiva la necesidad de calidad a todos y cada uno de los estamentos de la entidad.
Esa búsqueda de la excelencia a nivel micro ha de estar coordinada con el alcance de sus objetivos como institución, dada su visión y misión.
La legislación vigente ofrece un marco legal y un conjunto de directrices de política, normas y reglamentos, pero su cumplimiento ha de hacerse a la luz de los propios estatutos de las universidades.  La calidad de la educación depende en igual medida del control del nivel macro de gestión, de la excelencia del nivel micro de gestión y del equilibrio entre ambos niveles, que se puede hacer efectivo mediante la aplicación de políticas, normas, reglamentos y procedimientos internos de gobierno. La coordinación entre las áreas docentes y las de gestión es imprescindible.
La ley no está destinado principalmente a "controlar" las universidades, sino que tiene por objeto facilitar su buen funcionamiento sin desalentar la inversión privada en la educación superior.
Las universidades públicas y privadas coexisten, y, en ocasiones, se complementan entre sí.
El grado de buena gobernanza en el sistema universitario privado se define por la prudencia. Una prudencia que contrarresta con la osadía que caracteriza la gestión en los ámbitos empresariales ajenos al mundo universitario. Una prudencia que de un sentido de solidez, continuidad y robustez del proyecto. Pero una prudencia que no ha de estar reñida con la innovación y con la aplicación de las más avanzadas técnicas de gestión empresarial a las estructuras universitarias. Así la prudencia no debe significar la selección de profesores mediocres, la admisión de estudiantes también mediocres, esencialmente en consideración al equilibrio entre los ingresos y los gastos de la cuenta de explotación de la universidad.
La pérdida de la calidad es un signo de mal gobierno, que desemboca irremediablemente en desequilibrios en la cuenta de explotación. Así una visión demasiado cortoplacista desemboca siempre en desequilibrios a medio y largo plazo que pueden, incluso, poner en peligro la continuidad del proyecto.